12 Haziran 2018

Euler Projesi 241. Soru

Mükemmellik Bölümleri

Pozitif bir n tam sayı için σ(n), n'nin tüm bölenlerinin toplamı olsun. Örneğin σ(6) = 1 + 2 + 3 + 6 = 12.

Muhtemelen bildiğiniz üzere mükemmel bir sayı için σ(n) = 2n dir.

Pozitif bir tam sayının mükemmellik bölümünü p(n) = σ(n)/n olarak tanımlayalım.

k bir tam sayı olmak üzere p(n)'nin k + 1⁄2 formuna sahip olduğu tüm pozitif n ≤ 1018 tam sayılarının toplamını bulunuz.
Cevap: 482316491800641154

Python:
import math
                
MAX_PRIME = 10 ** 3

def isprime(x) : 
 if x <= 1 :
  return False
 if x < 4 :
  return True
 if x % 2 == 0 :
  return False
 if x < 9 :
  return True
 if x % 3 == 0 :
  return False
 
 r = int(math.sqrt(x))
 f = 5
 while f <= r :
  if x % f == 0 :
   return False
  if x % (f+2) == 0 :
   return False
  f += 6
 return True 


p = [x for x in range(MAX_PRIME + 1) if isprime(x)]
 
def factor(x):
  factors = {}
  for q in p:
    if q * q > x:
      break
    i = 0
    while x % q == 0:
      x //= q
      i += 1
    if i:
      factors[q] = i
  if x > 1:
    factors[x] = 1
  return factors


def sigma(prime, power) :
 res = 0
 m = 1
 for x in xrange(0, power + 1) :
  res += m
  m *= prime
 return factor(res)
MAX = 10 ** 18 

total = 0

def walk(current, factors, balance, number) :

 # check end 
 if balance.count(0) == len(balance) :
  print "found: ", number, factors
  global total
  total += number
  return
 
 if len(factors) > 30 :
  return

 if current == len(balance) :
  return

 # try powers
 start = balance[current]
 if start < 1 :
  walk(current + 1, factors, balance, number) # for zero
  start = 1

 p = factors[current]

 for power in xrange(start, 30) :

  f = sigma(p, power)  

  number_new = number * p ** power

  #check if applicable
  if number_new > MAX :
   break

  apply = True
  for v in f :      
   if v in factors :
    i = factors.index(v)
    if i < current and balance[i] + f[v] > 0 :
     apply = False
    break  

  # apply
  if apply :
   balance_new = balance[:]
   factors_new = factors[:]

   balance_new[current] -= power

   for v in f :      
    if not v in factors_new :
     factors_new.append(v)
     balance_new.append(f[v])
    else :
     i = factors.index(v)    
     balance_new[i] += f[v]

   walk(current + 1, factors_new, balance_new, number_new)
    
  
for x in xrange(3, 15, 2) :
 print "Looking: ", x / 2.0
 if x == 9 :
  balance = [1, -2]
  factors = [2, 3]
 else :
  balance = [1, -1]
  factors = [2, x]
 walk(0, factors, balance, 1)


print "Total: ", total

Maple:
pb241:=proc(a,b,N,p,primes)
local res,p1,aa,bb,nn,alpha,g,sp,p2,f,pp2;

if a=b and a=1 then return([1]) fi:

if p>min(N,200) then return([]) fi:

if a=1
then
 p1:=p:alpha:=1:
 p2:=nextprime(p):
 while member(p2,primes) do p2:=nextprime(p2) od:
 res:=op(pb241(a,b,N,p2,{op(primes),p1}))
else
 f:=ifactors(a)[2]:
 if f[1][1]=2 then p1:=f[1][1]:alpha:=f[1][2] 
 else p1:=f[nops(f)][1]:alpha:=f[nops(f)][2] fi: # choose the biggest
 if f[1][1]
p then p2:=p else p2:=nextprime(p):while member(p2,primes) do p2:=nextprime(p2) od: fi: res:=NULL fi: while p1**alpha<=N do sp:=(p1**(alpha+1)-1)/(p1-1):g:=igcd(a*sp,b*p1**alpha): res:=res,op(p1**alpha*pb241(a*sp/g,b*p1**alpha/g,N/p1**alpha,p2,{op(primes),p1})): alpha:=alpha+1 od: return([res]): end:

C++:
#include 

/*
ans cand: 2
ans cand: 24
ans cand: 4680
ans cand: 26208
ans cand: 17428320
ans cand: 4320
ans cand: 8910720
ans cand: 91963648
ans cand: 197064960
ans cand: 20427264
ans cand: 88898072401645056
ans cand: 8583644160
ans cand: 57629644800
ans cand: 206166804480
ans cand: 17116004505600
ans cand: 75462255348480000
ans cand: 57575890944
ans cand: 10200236032
ans cand: 21857648640
ans cand: 1416963251404800
ans cand: 15338300494970880
ans cand: 301183421949935616
result: 482316491800641154

*/

#define N 1000000000000000000LL
#define SQRN 1000000000LL

int prime_t[100000];
int prime_f[100000];
int prime_search[SQRN/10];
int primen;

int myprime_t[200];
int myprime_f[200];
int myprime_i[200];
int myprimen;

#define ANSWERN 100000
long long int answer[ANSWERN];
int answern = 0;
long long int sum = 0;

int target2;
int sum2;
long long int deno;
long long int pow2_deno = 1;

void make_primetable();
long long int mypow_sum(int b, int n);
void prime_deno();
int answer_check(long long int ans);

int main(int argc, char **argv) {
 int i;
 int j, k;
 int s;
 int max;
 
 long long int pow2_add = 1;
 int primemax;

 long long int target;
 make_primetable();

 int s2count;


 // main routine: check 2^n
 for (i=1;; i++) {
  pow2_deno *= 2;
  pow2_add = pow2_add * 2+1;
  if (pow2_deno > N /5)
   break;
  //printf ("%d %lld %lld %lld\n", i, pow2_deno, pow2_add, pow2_add*pow2_deno);

  for (j=0; j target2)
  return;
 if (sum2 == target2)
  answer_check(deno);


 myprimen_l = myprimen;
 deno_l = deno;

 for (i=0; i N)
 break;

   // numerator
   target = mypow_sum(myprime_t[i], myprime_i[i]);


   // prime decompostion
   mymyprimen = 0;
   sqrt_t = sqrt(target);
   for (j=0; j< primen; j++) {
 
 if (sqrt_t < prime_t[j])
  break;
 if (!(target % prime_t[j])) {
  target /= prime_t[j];
  mymyprime_t[mymyprimen] = prime_t[j];
  mymyprime_f[mymyprimen++] = 1;
  while (!(target % prime_t[j])) {
   mymyprime_f[mymyprimen-1]++;
   target /= prime_t[j];
  }
  sqrt_t = sqrt(target);
 }
   }
   if (target != 1) {
 mymyprime_t[mymyprimen] = target;
 mymyprime_f[mymyprimen++] = 1;
   }
 

   for (j=0; j myprime_f[i])
   return -1;


 answer[answern++] = ans;
 sum += ans;

 printf ("ans cand: %lld\n", ans);

 if (answern >= ANSWERN)
  printf ("overflow\n");

 return 1;
}