19 Temmuz 2018

Euler Projesi 245. Soru

Eşdirenç

Sadeleştirilemeyen bir kesre 'dirençli' kesir adı verilir. Bir d doğal sayısı için, paydası d olan tüm dirençli basit kesirlerin sayısının tamamına oranı R(d) olsun; örneğin R(12)=4/11.

Bu durumda d>1 sayısının direnci $φ(d)/(d-1)$ ile tanımlanır. Burada φ, Euler totient fonksiyonudur.

Ayrıca bir n>1 sayısının eşdirencini $C(n)=[n-φ(n)]/(n-1)$ olarak tanımlanır. Bir p asal sayısının eşdirenci $C(p)=1/(p-1)$ olur.

$1<n \le 2\times 10^{11}$ için C(n) bir birim kesir olacak şekilde tüm bileşik n tam sayılarının toplamını bulunuz.
Cevap: 288084712410001

Fortran:
program p245
 use MillerRabin
 implicit none
 integer(LONG),parameter:: LIMIT=10_LONG**11
 integer(LONG),parameter:: MAXPRIME=4*10**5 
 integer(LONG):: list(10)
 logical:: prime(MAXPRIME)
 integer(LONG):: p,s=0

 call init_primes
 do p=3,MAXPRIME,2
   if (.not. prime(p)) cycle
   list(1)=p
   call factor(2,p,p,p-1)
 end do
 write(*,*) 's=',s

contains

 subroutine init_primes
  implicit none
  integer:: p

  prime(:)=.true.
  prime(1)=.false.
  prime(2:MAXPRIME:2)=.false. ! prime factor 2 does not be considered
  do p=3,MAXPRIME,2
    if (p*p>MAXPRIME) exit
    if (.not. prime(p)) cycle
    prime(p*p:MAXPRIME:p)=.false.
  end do
 end subroutine init_primes

 logical function is_prime2(p)
  implicit none
  integer(LONG):: p

  if (p<=MAXPRIME) then
    is_prime2=prime(p) ! use sieved list
  else
    is_prime2=is_prime(p) ! use Miller-Rabin
  end if
 end function is_prime2


 recursive subroutine factor(i,p0,PP,QQ)
  implicit none
  integer,intent(in):: i
  integer(LONG),intent(in):: p0,PP,QQ ! PP=prod(p_i), QQ=prod(p_i-1)

  integer:: ii
  integer(LONG):: PP1,QQ1
  integer(LONG):: p,pmin,pmax,r,rmin,rmax

  ! one more factor
  pmin=p0+2
  pmax=LIMIT/PP
  rmin=(PP*pmin-2)/(PP*pmin-QQ*(pmin-1))+1
  rmax=(PP*pmax-1)/(PP*pmax-QQ*(pmax-1))
  do r=rmin,rmax
    if (mod(QQ*r+1,PP - (PP-QQ)*r)/=0) cycle
    p=(QQ*r+1)/(PP - (PP-QQ)*r)
    if (.not. is_prime2(p)) cycle
    PP1=PP*p
    list(i)=p
    s=s+PP1
    write(*,*) PP1,'=',(list(ii),ii=1,i)
  end do
  
  ! more than one factor
  do p=p0+2,MAXPRIME,2
    if (.not. prime(p)) cycle
    list(i)=p
    PP1=PP*p
    if (PP1*(p+2)>LIMIT) exit
    QQ1=QQ*(p-1)
    call factor(i+1,p,PP1,QQ1)
  end do

 end subroutine factor

end program p245

C/C++:
#define LIMIT 100000000000ULL
#define PRIME_LIMIT 22000000

typedef unsigned long long int int_64;

int_64 p245(void) {
  int i = 0;
  int p;
  int sqrt_limit = (int)sqrt(LIMIT);
  int_64 result = 0;
  
  primes = sieve(PRIME_LIMIT);

  for ( i = 0; (p = primes[i]) < sqrt_limit ; i++) {
    result += search(p, p-1, i+1, p-1);
  }
  
  return result;
}

int_64 search(int_64 n, int_64 phi, int i, int_64 m) {
  int_64 m1, r;
  int_64 n1, phi1;
  int_64 result;
  int p, q;
  
  result = 0;
  
  // check the numbers at this level, (and go deeper as required)
  while (1) {
    p = primes[i++];
    
    n1 = n*p;
    
    if ( n1 > LIMIT ) {
      break;
    }
    
    phi1 = phi*(p-1);
    
    r = (n1-1) % (n1-phi1);
    
    if ( r == 0 ) {
      result += n1;
    }

    m1 = (n1-1) / (n1-phi1);
    
    if ( m1 >= m ) {
      i--;
      break;
    }

    result += search(n1, phi1, i, m1);
  }
  
  // check if we need to go a level deeper, although this level is exhuasted
  while (1) {
    p = primes[i++];
    q = primes[i];
    
    n1 = n*p*q;
    
    if ( n1 > LIMIT ) {
      break;
    }
    
    phi1 = phi*(p-1)*(q-1);
    m1 = (n1-1)/ (n1-phi1);
    
    if (m1 >= m) {
      break;
    }
    
    n1 = n*p;
    phi1 = phi*(p-1);
    result += search(n1, phi1, i, (n1-1)/(n1-phi1));
  }
  
  return result;
}

Python:
def rec2(pi,X,Y,st=[]):
  global total;
  if(len(st)>1 and (X-1) % (X-Y)==0): total += X;

  for i in xrange(pi,len(primes)):
    p=primes[i];
    if(X*p>mx): break;
    rec2(i+1,X*p,Y*(p-1),st+[p]);

#================================

from globals import getprimes;
from time import time;
import psyco;
psyco.full();

mx=10**11;
total=70945825053;
start=time();
primes=getprimes(22*10**6);
for pi in xrange(11,len(primes)):
  p=primes[pi];
  rec2(pi+1,p,p-1,[p]);
print "Total = %d"%total;
print "Total time taken: %fs"%(time()-start);

Delphi:
procedure TForm1.Button11Click(Sender: TObject);
const limit=trunc(1e11);
var s:array of int64;
var pf:array of array of integer;
i,j:cardinal;k,m,p:int64;
slim:integer; count:integer;sum:int64;
divisors:array[0..1000] of cardinal;
start,stop,freq:int64;
procedure process(p:integer);
var top,curtop:integer;q,q2,f2,h:int64;i,j,k,mul,f:integer;
begin
q:=int64(p)*p-p+1;
q2:=0;

if high(pf[p])=-1 then
begin
  q:=q-(p-1);
  if (p*q<=limit) and primesieve.isprime(q) then
  begin
   inc(count);inc(sum,p*q);
  end;
exit;
end;
divisors[0]:=1;
top:=0;curtop:=0;
q2:=q;
for i:=0 to high(pf[p]) do
begin
  f:=pf[p,i];
  q2:=trunc(q2/f);
  mul:=1;
  while q2 mod f=0 do begin q2:=q2 div f; inc(mul) end;
  f2:=f;
  for j:=1 to mul do
  begin
  for k:=0 to top do
   begin
    h:=divisors[k]*f2;if h
p) and (p*q2<=limit) and primesieve.isprime(q2) then begin inc(count); inc(sum,p*q2); end; end; end; begin queryperformancecounter(start); queryperformancefrequency(freq); primesieve.init_sieve(trunc(1.1*power(limit,2/3))); slim:=trunc(sqrt(limit+0.0)); setlength(s,slim+100); setlength(pf,slim+100); for i:=3 to slim do s[i]:=int64(i)*i-i+1; i:=5; while i<=slim do begin if i shr 1>3 then begin setlength(pf[i],1); pf[i,0]:=3; end; s[i]:=trunc(s[i]/3); while s[i]-trunc(s[i]/3)*3 =0 do s[i]:=trunc(s[i]/3); inc(i,3); end; for i:=3 to slim do begin if s[i]>1 then begin p:=s[i]; if (i shr 1>p) and primesieve.isprime(i) then begin setlength(pf[i],length(pf[i])+1); pf[i,high(pf[i])]:=p; end; //s[i]:=1; k:=p-i+1; while k<=slim do begin if (k shr 1>p) and primesieve.isprime(k) then begin setlength(pf[k],length(pf[k])+1); pf[k,high(pf[k])]:=p; end; s[k]:=trunc(s[k]/p); while s[k]=trunc(s[k]/p)*p do s[k]:=trunc(s[k]/p); k:=k+p end; k:=p+i; while k<=slim do begin if (k shr 1>p) and primesieve.isprime(k) then begin setlength(pf[k],length(pf[k])+1); pf[k,high(pf[k])]:=p; end; s[k]:=trunc(s[k]/p); while s[k]=trunc(s[k]/p)*p do s[k]:=trunc(s[k]/p); k:=k+p end; end; end; i:=primesieve.nextprime(2); sum:=0;count:=0; while i<=slim do begin process(i); i:=primesieve.nextprime; end; queryperformancecounter(stop); memo1.lines.add(inttostr(count)+' '+inttostr(sum)); memo1.lines.add(floattostr((stop-start)/freq*1000)); end;