29 Temmuz 2018

Euler Projesi 246. Soru

Elipsin Teğetleri

Elipsin bir tanımı: M merkezli r yarıçaplı bir c çemberi ve d(G,M)<r olacak şekilde bir G noktası verilmek üzere, c ve G'den eş uzaklıktaki noktaların geometrik yeri.

Aşağıda tanıma ilişkin bir gösterim verilmektedir:
M(-2000,1500) ve G(8000,1500) noktaları veriliyor. Ayrıca M merkezli ve 15000 yarıçaplı c çemberi veriliyor. c ve G'den eş uzaklıktaki noktaların geometrik yeri e elipsi olsun. Elipsin dışındaki bir P noktasından elipse iki t1 ve t2 teğeti çiziliyor. Teğetlerin elipse değme noktaları R ve S olsun.
Kaç farklı P örgü noktası için RPS açısı 45 dereceden büyüktür?

(Project Euler)

Cevap: 810834388

Python:
import math

a = 5
b = 9
c = 281250000
k = 1/2

s = 0

y = 0
while True:
  yy = y * y
  xx = (a*c*(1+k)+b*(c-a*yy)*(1-k)+
     2*math.sqrt(a*c*k*(a*c+b*yy*(b-a)*(1-k))))/(a*b*(1-k))
  if xx < 0:
    break
  xx2 = (c-b*yy)/a
  if xx2 >= 0:
    i = 2 * (int(math.sqrt(xx)) - int(math.sqrt(xx2)))
  else:
    i = 2 * int(math.sqrt(xx)) + 1
  s += 2 * i if y else i
  y += 1

print(s)
C#:
static void Euler246()
  {
   double Ta = 7500;
   double Te = 5000;

   // a**2, b**2 e**2
   double a2 = Ta * Ta;
   double e2 = Te * Te;
   double b2 = a2 - e2;

   // get points with y=0 and with x=0 with exactly 45 degree angle.
   // these 2 values (a,b) forms an assumed ellipse. 
   // (i assumed these ellipse presents the border, but this is not the case)
   double aE2 = E246_getXP2(a2, b2);
   double bE2 = E246_getXP2(b2, a2);

   C.WriteLine("AE2=" + aE2);
   C.WriteLine("BE2=" + bE2);

   // calculate number of lattince points inside inner ellipse
   ulong lOI = E246_latticePointsInE(Ta, Math.Sqrt(b2));

   // now calculate for each y an x which is the border. (outside the angle < 45 degree)
   long lCnt = 0;
   for (long y = 1; y <= bE2; y++)
   {
    long x;
    // calculate the x value for this y value
    double xAssumed = (Math.Sqrt(bE2 * bE2 - y * y)) * aE2 / bE2;
    for (x = (long)xAssumed; E246_check_angle(a2, b2, x, y); x++) ;
    x--;

    //C.WriteLine("y=" + y + ",xR=" + x + " ( xAssumed= " + xAssumed + ")");
    lCnt += x;
   }
   lCnt *= 4; // for all 4 qudarants
   lCnt += 2 * (long)aE2; // for x axis, without origin
   lCnt += 2 * (long)bE2; // for y axis, without origin
   lCnt++; // origin

   // present the result.
   C.WriteLine("lCnt=" + lCnt);
   C.WriteLine(lCnt - (long)lOI);
  }

  static double E246_getXP2(double a, double b)
  {
   double T = Math.Tan(45.0*Math.PI/(2.0*180));
   double T2 = T*T;
   double p = -2 * a - b / T2;
   double q = (a * a) + (a * b) / T2;

   double mpd2 = -p / 2.0;
   double x1 = mpd2 + Math.Sqrt(mpd2 * mpd2 - q);
   double xp = Math.Sqrt(x1);
   return xp;
  }

  // calculate number of lattice points inside ellipse
  static ulong E246_latticePointsInE(double a, double b)
  {
   ulong lCnt = 0;
   for (ulong i = 1; i < b; i++)
   {
    double x=(Math.Sqrt(b * b - i * i)) * a / b;
    //C.WriteLine("---" + x);
    lCnt += (ulong)x;
   }
   //C.WriteLine(lCnt);
   lCnt *= 2;
   lCnt += (ulong)a;
   lCnt *= 2;
   lCnt += (ulong)b;
   lCnt += (ulong)b;
   lCnt++;

   return lCnt;
  }

  // for given x at ellipse (a**2,b**2) calculate y value
  static double E246_y(double x, double a2, double b2)
  {
   return Math.Sqrt((a2 - x * x) * b2 / a2);
  }

  // for given ellipse (a**2, b**2) and given point p(xp,yp) calculate
  // the angle between the tangents and check against 45 degrees.
  // return true if >= 45degrees
  static bool E246_check_angle(double a2, double b2, long xP, long yP)
  {
   double x1, x2, y1, y2;

   if (yP != 0)
   {
    double k = -b2 / a2 * xP / yP;
    double k2 = k * k;
    double d = b2 / yP;
    double v1 = a2 * k * d / (b2 + a2 * k2);
    double v2 = Math.Sqrt((a2 * k2 + b2 - d * d) * a2 * b2);
    v2 /= b2 + a2 * k2;
    x1 = -v1 + v2;
    x2 = -v1 - v2;

    y1 = ((1 - x1 * xP / a2) * b2) / yP;
    y2 = ((1 - x2 * xP / a2) * b2) / yP;
   }
   else
   {
    x1 = a2 / xP;
    x2 = x1;
    y1 = E246_y(x1,a2,b2);
    y2 = -y1;
   }

   double vx = x1 - xP;
   double vy = y1 - yP;
   double l1=Math.Sqrt(vx * vx + vy * vy);
   vx = x2 - xP;
   vy = y2 - yP;
   double l2 = Math.Sqrt(vx * vx + vy * vy);
   vx = x1 - x2;
   vy = y1 - y2;
   double l3 = Math.Sqrt(vx * vx + vy * vy);

   //C.WriteLine("P1:" + x1 + "," + y1);
   //C.WriteLine("P2:" + x2 + "," + y2);
   //C.WriteLine("P3:" + xP + "," + yP);

   double angle=Math.Acos((l1 * l1 + l2 * l2 - l3 * l3) / (2 * l1 * l2)) * 180 / Math.PI;
   //C.WriteLine("angle="+angle);

   if (angle > 45)
    return true;   return false;
  }

Java:
import java.applet.Applet;
import java.awt.Color;
import java.awt.Font;
import java.awt.Frame;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Image;
import java.awt.event.WindowAdapter;
import java.awt.event.WindowEvent;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Euler246 extends Applet implements Runnable {
  class Triplet {
    public int x, y, size;
    public Triplet(int x, int y, int size)
      { this.x = x; this.y = y; this.size = size; }
    public void drawOn(Graphics g, Color c) {
      g.setColor(c);
      g.fillRect((x+16000) / 64, (y+21600) / 64, size / 64, size / 64);
    }
    public void proliferate(List list) {
      int s2 = size / 2;
      list.add(new Triplet(x,   y,   s2));
      list.add(new Triplet(x,   y + s2, s2));
      list.add(new Triplet(x + s2, y,   s2));
      list.add(new Triplet(x + s2, y + s2, s2));
    }
  }
    
  private Image img;
  private Thread kicker;
  
  public void paint(Graphics g) {
    if (img != null) {
      g.drawImage(img, 0, 0, this);
    }
  }
  
  public void update(Graphics g) {
    paint(g);
  }
  
  int judge(int x, int y) {
    if ((long)x * x * 5+ (long)y * y * 9 < 281250000) return 0;

    double a = 56250000 - x * x;
    double b = x * y;
    double c = 31250000 - y * y;

    int f = (a + c < 0) ? -1 : 1;
    
    return (f * (25*a*x*x - 90*b*x*y + 81*c*y*y) < 0 ||
         c*c + 6*a*c - 4*b*b + a*a < 0) ? 1 : 2;
  }
  
  public void run() {
    img = createImage(getWidth(), getHeight());
    Graphics g = img.getGraphics();
    List list = new ArrayList();
    Color colors[] = new Color[] {
        new Color(0xFFFFCC), new Color(0xCCCCFF), Color.white }; 
    
    for (int ix = -20480; ix < 20480; ix += 4096)
      for (int iy = -20480; iy < 20480; iy += 4096)
        list.add(new Triplet(ix, iy, 4096));
    
    int count = 0;
    Font f = new Font("Serif", Font.PLAIN, 24);
    g.setFont(f);

    while (list.size() > 0 && kicker != null) {
      List next = new ArrayList();
      for (Triplet t : list) {
        int j = judge(t.x, t.y);
        if (t.size == 1 ||
            (j == judge(t.x,       t.y + t.size - 1) &&
             j == judge(t.x + t.size - 1, t.y      ) &&
             j == judge(t.x + t.size - 1, t.y + t.size - 1))) {
          t.drawOn(g, colors[j]);
          if (j == 1) count += t.size * t.size;
        } else t.proliferate(next);
      }
      g.setColor(Color.white);
      g.fillRect(0, 640, 700, 36);
      g.setColor(Color.black);
      String msg = String.format("count=%d, rest blocks =%d", count, next.size()); 
      g.drawString(msg, 8, 660);
      repaint();
      try { Thread.sleep(500); } catch (Exception e) { }
      list = next;
    }
  }
    
  public void start() {
    kicker = new Thread(this);
    kicker.start();
  }
  
  public void stop() {
    kicker = null;
  }
  
  public static void main(String args[]) {
    Frame fr = new Frame();
    Euler246 inst = new Euler246();
    inst.setVisible(true);
    fr.add(inst);
    fr.setSize(500, 700);
    fr.setVisible(true);
    fr.addWindowListener(new WindowAdapter(){
      public void windowClosing(WindowEvent e) { System.exit(0); }
    });
    inst.start();
  }
}